எனது குழந்தைக்கு 9 மாதம் ஆகிறது. ஆனால் அவளுக்கு தலை சரியாக நிற்கவில்லை. நான் சைவம். என்ன சாப்பிட்டால் தலை நிற்கும்?

Translated to English

My baby is 9 months old. But her head did not stand right. I'm vegetarian. What will the head stand for?

Created by
Updated on Feb 10, 2019

health Corner

Answer:
உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை அணுகவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}