எனது குழந்தை முத்திரம் இருந்தால் அந்த இடம் ஆசிட் ஊற்றியது போல் உள்ளது என்ன செய்ய இப்போது

Translated to English

If my child has the seal the place is like acid poured

Created by
Updated on Jul 18, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}