எனது குழந்தை 5 நாட்களாக கண்ணை சிமிட்டிக் கொண்டே இருக்கிறாள். அது குணமாக என்ன செய்யவேண்டும்

Translated to English

My baby has been blinking for 5 days. What should be done to heal it

Created by
Updated on Jul 04, 2019

education Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}