எனது குழந்தை 5 நாட்களாக கண்ணை சிமிட்டிக் கொண்டே இருக்கிறாள். அது குணமாக என்ன செய்யவேண்டும்

Translated to English

My baby has been blinking for 5 days. What should be done to heal it

Created by
Updated on Jul 04, 2019

health Corner

Answer:
முதலில் உங்கள் குழந்தை எங்கிருந்து கற்றுக் கொண்டால் என்று கண்டுப்பிடிக்க வேண்டும். இரண்டு வயது குழந்தை என்பதால் அவளை கேட்கலாம். அல்லது கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் கண் மருத்துவரை பார்க்கவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}