எனது முதல் மகனுக்கு 3 வயதாகிறது. இரண்டாவது மகன் பிறந்து 1 மாதம் ஆகிறது. இரண்டாவது பையன் பிறந்த பிறகு முதல் பையன் ரொம்ப சேட்ட பண்ணுறான். எல்லார்கூடவும் சண்டை போடுறான் அடிக்கிறான் திட்டுறான் சொன்ன பேச்சைக் கேட்க மாட்டான். அவன எப்படி நான் வழிநடத்த வேண்டும். ?

Translated to English

My first son is 3 years old. The second son is born 1 month. After the second boy was born, the first boy is very much ready to go. He sticks to the fight and does not listen to him. How should I lead him? ?

Created by Suba
Updated on Jun 07, 2019

child-psychology Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

என் மகள் 3 வயது, அவள் மிகவும் குளிர்ந்தாள். ஒரு மர..

குளிர் மற்றும் இருமல் நீக்கி பல வீட்டு வைத்தியம் ப..

என் மகள்ளுக்கு 1 வயது மற்றும் 9 மாத வயதாகிறது. அவள..

உங்கள் மகளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பேசுமாறு நீங..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}