என்னுடைய குழந்தைக்கு 5 மாதங்கள் ஆகின்றன. அவள் தினமும் பச்சை நிறத்தில் ஆய் போகிறாள்.. இதற்கு நான் மருத்துவரை அனுக வேண்டுமா? இல்லை வேறு ஏதேனும் வீட்டு மருந்து உள்ளதா?

Translated to English

My baby is 5 months old. She's going green every day. Should I get a doctor for this? No. Is there any other home medicine?

Created by
Updated on Aug 09, 2019

health Corner

Answer:
pLEASE SEE YOUR DOCTOR.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}