என்னோட மகனுக்கு 3 மாதம் 12 நாட்கள் ஆகின்றது. அவனுக்கு கழுத்தில் அலற்சி போல் தடிப்பு போன்று உள்ளது. மருத்துவரிடம் காண்பித்தோம். ஹெல் மற்றும் க்ரீம் கொடுத்தார். ஆனால் சரி ஆகவில்லை. என்ன செய்வது.

Translated to English

My son is 3 months 12 days. He is like a psoriasis like a psalm on his neck. We showed him to the doctor. Gave Hell and cream. But it's not right. what to do.

Created by
Updated on Apr 21, 2019

health Corner

Answer:
TRy organic coconut oil.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகள் 3 மாத வயது அவரது உதடுகள் கறுப்பாகிவிட்டன...

இது நீரிழிவு காரணமாக அது நடக்கிறது சாத்தியம். தாயி..

என் மகள் 3 மாத குலந்தை, அவளது உதடுகள் கறுப்பாகிவி..

இது நீரிழிவு காரணமாக இருந்தால் அப்படி நடக்கும். தா..

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}