என்னோட மகனுக்கு 3 மாதம் 12 நாட்கள் ஆகின்றது. அவனுக்கு கழுத்தில் அலற்சி போல் தடிப்பு போன்று உள்ளது. மருத்துவரிடம் காண்பித்தோம். ஹெல் மற்றும் க்ரீம் கொடுத்தார். ஆனால் சரி ஆகவில்லை. என்ன செய்வது.

Translated to English

My son is 3 months 12 days. He is like a psoriasis like a psalm on his neck. We showed him to the doctor. Gave Hell and cream. But it's not right. what to do.

Created by Rama S
Updated on Apr 21, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

என் மகள் 3 மாத வயது அவரது உதடுகள் கறுப்பாகிவிட்டன...

இது நீரிழிவு காரணமாக அது நடக்கிறது சாத்தியம். தாயி..

என் மகள் 3 மாத குலந்தை, அவளது உதடுகள் கறுப்பாகிவி..

இது நீரிழிவு காரணமாக இருந்தால் அப்படி நடக்கும். தா..

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}