என்மகள் 1. 5 வயது எடை 10 கி சரியான எடை யா பிறக்கும் போது. 3. 3

Translated to English

1. Weight 5 years old Weight 10g When the right weight is born. 3. 3

Created by Saranya
Updated on May 26, 2019

nutrition Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

என் மகள் 3 வயது, அவள் மிகவும் குளிர்ந்தாள். ஒரு மர..

குளிர் மற்றும் இருமல் நீக்கி பல வீட்டு வைத்தியம் ப..

என் மகள்ளுக்கு 1 வயது மற்றும் 9 மாத வயதாகிறது. அவள..

உங்கள் மகளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பேசுமாறு நீங..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}