என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3 மாதத்்தில்் 4 .500 kg எடை இருந்்தால்் இடையில்் எடை குறைந்்து விட்்டது இப்்ப 3. 500 kg இருக்்கிறாள்் எடை அதிகரிக்்க வழி சொல்்லுங்்க தாய்் பால்் இல்்லை Nestum rice tha கொடுக்்குறேன்் இப்்ப 5 மாத குழந்்தை எடை அதிகரிக்்க நல்்ல வழி சொல்்லுங்்க மிகவும்் கவலையாக உள்்ளது

Translated to English

My daughter is 3kg when I have 3kg if I have a weight of 4 500 kg and I have a weight of 3. 500 kg biking I do not have the same way to give me a nestum rice tha give me a 5 month old baby is very worried

Created by
Updated on Dec 03, 2018

nutrition Corner

Answer:
Hi Muthuanu, Kindly post your question in English or Hindi Please.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}