என் குழந்தை பிறந்து 15 நாட்கள் ஆகிறது. அவன் விரல் நகங்கள் மட்டும் purple colour ல் உள்ளது. ஏன்?

Translated to English

My baby is born 15 days. His fingernails are only in purple color. Why?

Created by
Updated on Feb 23, 2019

health Corner

Answer:
?

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை பிறந்து 41 நாட்கள் ஆகிறது எப்போது தடு..

Hi Rathika Venkatachalam, குழந்தை பிறந்த 3 மாதங்கள..

வணக்கம் என் குழந்தை பிறந்து 18 நாட்கள் ஆகின்றன அவ..

Hi Mahalakshmi, அதற்கு பெயர் பாலுண்ணி தானாக மறைந்த..

எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு மேடம் என் பாப்பா பிற..

Hi Roja Murugan, குழந்தைகள் தங்கள் அசொளகரியத்தை அழ..

+ Ask an expert
Namrita
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}