என் குழந்தை 11/2மாதம் குழந்தை பால் இரவு குடிக்கக் மாட்டார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்

Translated to English

My baby will not have to drink baby milk for 11/2 months

Created by Jeni
Updated on May 15, 2019

child-psychology Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

என் மகள் 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவும்..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

என் மகளுக்கு 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவ..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}