என் குழந்தை 5 மாதம் முடிந்தது திட உணவு கூடுக்கலாம

Translated to English

My baby is 5 months old and can't eat solid food

Created by
Updated on Jun 25, 2019

health Corner

Answer:
Yes you can

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தை ஆறு மாதம் தொடங்கி றது மிகவும் ஒல்லிய..

Hi Gayathri, எளிதாக செரிக்கும் திட உணவு கொடுக்கலாம..

என் மகனுக்கு 5 மாதம் அகிறது. திட உணவுகள் கொடுக்கலா..

Hi Rama S, விரல் சப்புவதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்...

6 மாதம் குழந்தை உணவு வகைகள்

வணக்கம் லோகேஷ்வரி, 6 மாத குழந்தைக்கு திட உணவு கொடு..

என் குழந்தை 5மாதம் முடிந்தது சரியாக தூங்க மாட்டீங்..

Hi Saranaruna, குழந்தைக்கு சாப்பாடு நிறைவாக கொடுக்..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}