என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது. அவன் எடை 6. 500 தான் இருக்கிறது.. இது சரியான எடையா?..

Translated to English

My baby is 9 months old. He's weighing 6.00.Is it worth it? ..

nutrition Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}