என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்கும் போது மிகவும் கஷ்டப்படுகிறான். சிறுநீர் கழிக்கும் போது அழுகிறான். எதனால் அப்படி ஆகிறது? . சரி செய்ய என்ன செய்வது?.

Translated to English

It is 45 days since my son was born. Feeling overwhelmed while urinating. Crying while urinating. Why is that so? . What to do?

Created by
Updated on Jul 15, 2019

child-psychology Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}