கர்ப்பம் டியூபில் வளர்ந்தால் இரண்டு கோடு தெரியுமா?

Translated to English

Do you know two lines if the pregnancy grows in tube?

Created by
Updated on Jul 02, 2019

child-psychology Corner

Answer:
டியூபில் இருந்தாலும் கர்ப்பம் தான். நிச்சயம் இரண்டு கோடு தெரியும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் கர்ப்ப பரிசோதனை செய்தேன் கோடு மிகவும் மெல்லிய..

Hi Pavithra, எதற்கும் ஒரு முறை HCG இரத்தப் பரிசோதன..

நான் 8 வாரம் கர்ப்பம், சிறிது ரத்தப்போக்கு உள்ளது..

Hi யாமினி சற்குணன், உங்கள் கருவின் வளர்ச்சியை பரிச..

என் மகனுக்கு நான்கு மாதம் ஆக போகிறது .இரண்டு நாட்க..

Hi கோகிலா, உங்களுக்கு பால் குறைவாக சுரந்தாலும் குழ..

எனது இரண்டு மாத குழந்தை அடிக்கடி ஓங்காளம் சய்கிறாள..

Hi Sinthuja, ஓங்களம் என்றால் என்ன? பால் கக்குகிறதா..

நான் கர்ப்பம் ஆகி 1 1/2 மாதம் . சக்தி போய் இப்ப ந..

Hi Sugi, இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை எண்ணெய்,..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}