கர்ப்பம் டியூபில் வளர்ந்தால் இரண்டு கோடு தெரியுமா?

Translated to English

Do you know two lines if the pregnancy grows in tube?

Created by
Updated on Jul 02, 2019

child-psychology Corner

Answer:
டியூபில் இருந்தாலும் கர்ப்பம் தான். நிச்சயம் இரண்டு கோடு தெரியும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}