குழந்தைக்கு 3 1/2 மாதம் ஆகிறது. அவனுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. மூக்கு அடைப்பு மாதிரி இருக்கு. 2 நாட்களாக சிறுநீர் சரியாக போகவில்லை. 2 நாட்களும் மொத்தம் 4 தடவை மட்டுமே சிறுநீர் போகிறான். இதனால் எதாவது பிரச்சனையா

Translated to English

The baby is 3 1/2 months. He's cold. There is a nose bracelet model. The urine has not gone well for 2 days. 2 days a total of 4 times only urine. This is a problem

Created by Abuthas
Updated on May 18, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

என் மகள் 3 மாத வயது அவரது உதடுகள் கறுப்பாகிவிட்டன...

இது நீரிழிவு காரணமாக அது நடக்கிறது சாத்தியம். தாயி..

என் மகள் 3 மாத குலந்தை, அவளது உதடுகள் கறுப்பாகிவி..

இது நீரிழிவு காரணமாக இருந்தால் அப்படி நடக்கும். தா..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}