சளி மற்றும் இருமல் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்

Translated to English

What to do if you have colds and coughs

Created by
Updated on Jul 17, 2019

health Corner

Answer:
மருத்துவரிடம் காண்பித்து மருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கர்ப்ப காலத்தில் அதிகமான மருந்துகள் எடுக்கக் கூடாது அதனால் உங்க மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி மட்டுமே எடுக்க வேண்டும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}