திருமணமாகி ஒரு வருடமாகியும் குழந்தை இல்லை. .குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஆலோசனை சொல்லுங்கள்

Translated to English

There is no child for a year. Advise you to get a baby

Created by
Updated on Feb 06, 2019

health Corner

Answer:
pls ask in English

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}