நான் இரண்டு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளேன் எனக்கு ஆரம்பம் முதலே வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் இந்த நிலையில் தீடீரென்று வெள்ளைப்படுதலுக்கு பதிலாக ப்ரௌன் நிறத்தில் திரவம் வெளியேறுகிறது எனக்கு பயமாக உள்ளது

Translated to English

I'm a two-month pregnant I'm scared of the fluid in the brown color instead of the white color

Created by
Updated on Apr 04, 2019

health Corner

Answer:
மகப்பேறு மருத்துவரை உடனே பார்கக்வும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}