நான் கர்ப்பம் ஆகி 1 1/2 மாதம் . சக்தி போய் இப்ப நெஞ்சு எல்லாம் ரொம்ப எரியுது. இது குறைய ஏதும் வலி இருக்கா doctor?

Translated to English

I became pregnant for 1 1/2 months. The energy is gone and this chest is burning so much. Wouldn't it be less painful doctor?

Created by
Updated on Jun 29, 2019

child-psychology Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

நான் கர்ப்பத்தின் 7 வது மாதத்தில் இருக்கிறேன். கடந..

முதலில் உங்கள் ஹீமோகுளோபின்கலை சரிபார்க்கவும், அதே..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}