வணக்கம். எனது மகன் (35 நாள்) மலம் கழிக்க முக்கி சிரமப்படுகிறான் எப்படி சரி செய்வது.

Translated to English

Hello. How can I fix my son (35 days) to get rid of the stools?

Created by
Updated on Apr 24, 2019

health Corner

Answer:
நீங்கள் தாய்ப்பால் தருபவராக இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிடும் உணவு குழந்தையை பாதிக்கும். நீங்கள் பழங்கள், தண்ணீர் நிறைய எடுத்துக் கொள்ளவும். குழந்தைக்கு மிதமான சூட்டில் ஒரு சங்கு சுத்தமான தண்ணீரை ஒரு நாளில் நாங்கு தடவை கொடுக்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}