வணக்கம் வணக்கம் எனது மகளுக்கு தற்போது 4 1/2 மாதம் ஆகிறது ஆனால் இன்னும் குப்புற விழவில்லை. என்ன செய்வது?

Translated to English

Hello my daughter is now 4 1/2 months but still does not fall. what to do?

Created by Suma
Updated on Apr 12, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}