வணக்கம் வணக்கம் எனது மகளுக்கு தற்போது 4 1/2 மாதம் ஆகிறது ஆனால் இன்னும் குப்புற விழவில்லை. என்ன செய்வது?

Translated to English

Hello my daughter is now 4 1/2 months but still does not fall. what to do?

Created by
Updated on Apr 12, 2019

health Corner

Answer:
You can wait one more month or see your paediatrician.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என்் மகள்் பிறக்்கும்் போது எடை 3kg இருந்்தால்் 3..

வணக்கம், 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் சிறந்த உணவு. 6 மாத..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}