నా కుమార్తె 3 సంవత్సరాలు, ఆమె చాలా చల్లగా ఉంది. ఔషధం చెప్పండి

Translated to English

My daughter is 3 years old, she is very cold. Tell the medicine

Created by
Updated on Nov 04, 2018

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

నా కుమార్తె 3 సంవత్సరాలు , ఆమె చాలా చల్లగా ఉంటుంది..

ఈ బ్లాగ్ చల్లని మరియు దగ్గు తొలగించే అనేక గృహ నివ..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}