నా కుమార్తె 5 సంవత్సరాలు. నేను ఎపుడైనా తన హోంవర్కుకి సంబంధించి నేను తప్పులు చేసానని ఆమె ఏడుస్తుంది. ప్రతి పొరపాటు నాకు మాత్రమే ఎందుకు జరుగుతుందని ఆమె చెప్తుంది. ఆ తరువాత, ఆమె ఏడుపు ప్రారంభించినప్పుడు, కనీసం 1 గంట పాటు ఏడుస్తూ ఉంటుంది. నేను ఏమిచేయాలి నాకు సహాయం చేయండి.

Translated to English

My daughter is 5 years old. She cries that I have made mistakes in his homework anytime. She tells me only why every mistake is made. Then, when she starts crying, she is crying for at least 1 hour. Please help me do what I want.

Created by Anamika
Updated on Nov 06, 2018

education Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}