నా వైఫ్ pregnant ఇప్పుడు తనకు 34 వారాలు కానీ baby weight 2. 5kg vundi please advise me how to improve the weight of baby And one more doubt బరువు పెరగకుండా ఉండడానికి కారణమేమిటి? ఒక వేళ ఈ బరువు లో డెలివరీ అయితే బిడ్డ కి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఏమైనా వుంటాయి??? Edd 31/03/2018 but doctor told to me you prepare on week before for delivery (24/12/2018) my wife's AFI-9. 3 PRESENT PLEASE GIVE FOR YOUR VALUBLE SUGGESTION TO US

Translated to English

My wife's pregnant now has 34 weeks but baby weight 2. 5kg vindi please advise me how to improve the weight of baby and one more suspicion? If there is a delivery in this weight, what is the possibility that the child will have health problems ??? EDD 31/03/2018 but the doctor told me you prepare on week before for delivery (24/12/2018) my wife's AFI-9. 3 PRESENT PLEASE GIVE FOR YOUR VALUBLE SUGGESTION TO US

Created by
Updated on Dec 18, 2018

health Corner

Answer:
We understand your concern. There are many factors affecting fetus growth. Please go through this blog which mentions 5 lifestyle choices that affect baby's growth in the womb (https://www.parentune.com/parent-blog/5-lifestyle-choices-that-affect-fetal-growth/233 ). As for baby's health post birth, you understand the importance of having a detailed one on one discussion with the Gynacologist. i'd advice you to meet your obstretition or your gynecologist and have a detailed discussion on the health and growth of the baby. Take care!

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}