నేను గర్భం యొక్క 32 వ వారంలో ఉన్నాను. నా ఉపవాసం రక్తంలో చక్కెర స్థాయి 100mg / dl. నేను ఏమి చేయాలో సూచించండి.

Translated to English

I'm in the 32nd week of pregnancy. My fast is blood sugar level of 100mg / dl. Suggest what I should do.

Created by
Updated on Nov 05, 2018

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}