నేను గర్భం యొక్క 7 వ నెల లో ఉన్నాను. గత 2 రోజుల నుండి, నేను పడుకోవటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, నేను డిజ్జిని పొందేలా భావిస్తాను. నేను లేనప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. గర్భధారణ ఈ రోజులలో ఈ సాధారణమైనదేనా?

Translated to English

I'm in the 7th month of pregnancy. From the last 2 days, when I try to sleep, I feel like I get dizzy. This happens when I'm not. Is this common in pregnancy these days?

Created by
Updated on Nov 04, 2018

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}