మా పా ప నిద్ర చాలా త క్కు వ గా పో తు o ది తి న డా ని కి ఇ ష్ట ప డ ట o లేదు వ య స్సు 8 నెలలు ఏం చేయాలి... ?

Translated to English

What is your need for the 8th month of our life?

Created by
Updated on May 20, 2019

nutrition Corner

Answer:
Hope everything is well at your end.' Could you please post your question in english or hindi :)

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోరు చాలా పడిపోతుం..

మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏ..

నేను గర్భం యొక్క 32 వ వారంలో ఉన్నాను. నా ఉపవాసం రక..

మీరు ఇప్పుడు స్వీట్లు, చక్కెర మరియు వేయించిన ఆహార..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}