1. 5 வருட குழந்தை காலை முதல் வாந்தி தண்ணீர் குடித்தால் கூட வாந்தி வருகிறது என்ன செய்வது

Translated to English

1. What can happen if the 5-year-old child drinks from morning to morning even vomit?

Created by Kavitha
Updated on Jun 13, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

என் மகள்ளுக்கு 1 வயது மற்றும் 9 மாத வயதாகிறது. அவள..

உங்கள் மகளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பேசுமாறு நீங..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}