3 నుండి 4 నెల లోపల నువ్వులు తినవచ్చా

Translated to English

Can you eat within 3 to 4 months?

Created by
Updated on Nov 16, 2020

health Corner

Answer:
It is safe to eat food prepared in sesame oil during pregnancy. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

నేను గర్భం యొక్క 7 వ నెల లో ఉన్నాను. గత 2 రోజుల ను..

మీరు మొదట మీ హిమోగ్లోబిన్ను తనిఖీ చేయమని మరియు అదే..

ఉశిరికాయలు తినవచ్చా మేడమ్

Hi Banothu Pavani, Yes, you can eat but don't eat..

చుక్క కూర తినవచ్చా

Hi Banothu Pavani, Yes.. Take Care

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}