నమస్కారం మేడం అండ్ సార్ మా బాబుకి నెల 17 రోజులు మా బాబుకి గొంతులో కరకర సౌండ్ వస్తుంది తగ్గడానికి నువ్వు చెప్పండి అంతే కాదు నాకు పెద్ద ఆపరేషన్ చిన్న ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ 2 అయింది నేను ఉడకపెట్టిన కోడి గుడ్డు అరటిపండు చికెను తినవచ్చా

Translated to English

Hello ma'am and sir my babu has a hoarse sound in his throat for 17 days in a month please tell me to reduce it not only that I have had a major operation minor operation operation 2 can I eat boiled chicken egg banana pulp

Created by
Updated on Jul 11, 2022

child-psychology Corner

Answer:
It may be ruttle sound that babies give when they collec secretions at the back of their throat which is normal and nothing to worry. Yes you can eat all these types of foods. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}