నమస్తె మాడమ్ నా పేరూ లావణ్య ఇప్పుడు మా పాప వయసు 7వ నెల పాపకి ఎటువంటి ఫుడ్ పెట్టాలి ఎం పెట్టాలి ఎ టైములో పెట్టాలి ఫ్రూట్ పెట్టడం మంచిదా కదా. దయచేసి తెలుపగలరు

Translated to English

Namaste Madam My name is Lavanya Now our baby is 7 months old. What food should be put for the baby? Can you please tell

Created by
Updated on Nov 26, 2021

health Corner

Answer:
Here is a blog that can help you. https://www.parentune.com/parent-blog/initial-solid-foods-for-6-12-months-child/170. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}