నమస్తే మేడమ్/సార్ 🙏,,నా పేరు రాధ ,మా బాబుకి ఇంకో 5 రోజుల్లో 7 month వస్తుంది,,, food ,fruits ఏమి ఏమి పెట్టొచ్చు మేడమ్,,

Translated to English

Namaste madam/sir ?,,my name is Radha, my baby will be 7 months in 5 days,,, food,fruits what can I give madam,,

Created by
Updated on Jul 05, 2022

nutrition Corner

Answer:
Here are some of foods you can start for your baby. Cereals & Grains: Rice, Semolina (Sooji), Oatmeal (fresh ground not the instant one), Broken wheat ( Daliya ) Fruits: Bananas, Apples, Pumpkin, Peaches and coconut water Vegetables: Sweet Potato, Potato, Carrots, and Peas Protein: Cottage Cheese, Tofu, Chicken Dairy: Plain Whole Milk Yogurt. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}