నమస్తే సార్/మాడం, మా పాప వయస్సు 4 నెల,జలుబు కి maxtra వేస్తున్నాం,నాకు దగ్గు వస్తుంది Benadryl tonic వేసుకున్న, నా పాలు తో పాప కి ఏమైనా effect అవుతా దా

Translated to English

Namaste sir / madam, our sin age 4 months, we are maxtra for colds, i coughing

Created by
Updated on Dec 26, 2019

health Corner

Answer:
No, there will not be any affect. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}