నాకు కవలలు వయసు 13నెలలు ఒక పాప బాగానే ఉంది ఇంక్కో పాప kurchodu మాట్లాడదు తనకి hypoglఎసిమి, low బ్లడ్ సుగర్ ఉంది గ్రొత్ హార్మోన్ కూడా లేట ్ అవుతుందని డాక్టర్ అన్నారు ఎప్పటికి 6పళ్ళు వచ్చాయ్ వెయిట్ 6అండ్ హాఫ్ నడవదు కూర్చోలేదు పట్టుకున్న సరిగ్గా నుంచోలేదు ప్ల్స్ ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు తినకు ఫిట్స్ కూడా ఉంది epval టానిక్ vadutunamu

Translated to English

I have twins 13 months old A baby is fine Another baby kurchodu does not speak He has hypogl eczema, Low blood sugar Growth hormone is also late The doctor said 6 teeth never got 6 Weight 6 and Half does not sit Holding properly does not understand why it happens Do not even eat fits Tonic vadutunamu

Created by
Updated on Aug 06, 2020

health Corner

Answer:
Thank you so much for your question. Without proper examination of your daughter, it is hard to tell what is wrong with your daughter. Please continue visiting your pediatrician or consult a pediatric neurologist to know more about your baby. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}