నాకు జూలై 17 పీరియడ్ వచ్చింది ఆగస్టు 20 నా టెస్ట్ చేసుకుంటే లైన్ లైట్ గా కనిపిస్తుంది దిని అర్దం ఏమిటి మలీ 23 న టెస్ట్ చేస్తే ఒక్క లైన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి

Translated to English

I had a period of July 17. August 20 If I do my test the line will appear as light What does this mean If I test on Mali 23 I will see a single line What to do now

Created by
Updated on Aug 23, 2020

health Corner

Answer:
It is always possible that there can be false negatives and false positives in the pregnancy kit. I would you to take one more pregnancy test and if comes out positive, consult a gynecologist for confirmation or else no. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}