నేను 1 మంత్ ప్రవేట్ హాస్పిటల్ లో TT ఇంజక్షన్ వేసారు.. ఇప్పుడు3వ నేలా లో అంగన్వాడీ వారు ఇంజక్షన్ ఇంజక్షన్ ఇస్తాను అంటున్న రు అది TT నా లేక పోలియో రాకుండా ఇంజక్షన్ నా నాకు అర్ధం కావడం లేదు.. మరల 5లేక 6 నేల లో కూడా ఇంజక్షన్ ఇస్తాను అట్టున్నారు.... నాకు వీటి మీద అవగాహన లేక అడుగు తున్నాను...

Translated to English

I was given TT injection in 1st month private hospital .. Now in 3rd month Anganwadi they say they will give injection. It does not make sense for me to get TT or polio injection. Understanding or stepping on ...

Created by
Updated on Nov 18, 2020

health Corner

Answer:
TT injection would be given twice during pregnancy and is given two times in the second trimester (4-6 months) of the preganancy. If you have taken one then take only one more. There is no such injection for not occurring of polio during pregnancy but oral polio drops are given after delivery directly to baby. But if confusion is present take your reports to the doctors and ask them then only take the injection. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}