మా పా ప నిద్ర చాలా త క్కు వ గా పో తు o ది తి న డా ని కి ఇ ష్ట ప డ ట o లేదు వ య స్సు 8 నెలలు ఏం చేయాలి... ?

Translated to English

What is your need for the 8th month of our life?

Created by
Updated on May 20, 2019

nutrition Corner

Answer:
Hope everything is well at your end.' Could you please post your question in english or hindi :)

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}