మా పాపకి ఇప్పుడు 16 నెల 9మంత్ వరకు ఫుడ్ బాగా తినేది బొద్దిగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఎమ్ పెట్టిన తినడం లేదు అలాగే పాప చాలా సన్నగా అయ్యిపోయింది పాప ఇదువరకు ల బొద్దిగా ఉండాలంటే పాపకి ఎమ్ ఫుడ్ పెట్టాలి ప్లీజ్ చెప్పండి

Translated to English

Our baby now eats well until 16 months and 9 months of age but now he is not eating well and the baby has become very thin.

Created by
Updated on Aug 20, 2021

health Corner

Answer:
It is advised to visit a pediatrician for an examination to get appropriate care.. then visit a nutritionist as well. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}