హాయ్ మేడం నాకు ఆపరేషన్ అయి 3 మంత్స్ అవుతుంది నేను మా బేబీ కి స్తానం నేని చేస్తునను అలాగె కొని టైమ్స్ వంగవలసి వస్తుంది కుట్లు దగ్గర సూది తో గుచ్చినట్టు ఉంటుంది ఎందుకు చేప్పండి

Translated to English

Hi Madam I have an operation and it will be 3 months.

Created by
Updated on Oct 06, 2020

health Corner

Answer:
I would suggest to visit your gynecologist and get examined once. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}