హాయ్ మేడం / సార్ నా పాప కి ఇప్పుడు 8 నెలలు తను ఎప్పుడు చూసిన బరువు తక్కువ గా ఉంటుంది. నాకు అది భయంగా ఉంది తను బరువు పెరగాలి లి ఇలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి కొంచెం చెప్పండి ప్లీజ్.

Translated to English

Hi Madam/Sir, my baby is now 8 months old and his weight is less than ever. I am afraid of that, he should gain weight, he should be put on this kind of food, please tell me a little.

Created by
Updated on Jul 16, 2022

nutrition Corner

Answer:
What is weight of your baby? Also please note that if the baby's weight is constantly improving then there is nothing to worry about. Here is a blog that help with you with different types of food that your baby can take. https://www.parentune.com/parent-blog/12-months-baby-weight-gain-chart-telugu/5587. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}