హాయ్ సర్/మేడమ్. మా పాప కి ఇప్పుడు వయస్సు 6నెలలు.. కాస్త బరువు పెరగాలి. తన వయసు పిల్లలు తనకన్నా కొంచెం లావుగా ఉన్నారు.. కనుక మీరు దయచేసి ఏదైనా మంచి సలహా ఇవ్వగలరని ఆశిస్తున్నాను..

Translated to English

Hi Sir / Madam. Our sins are now 6 months old .. Weight gain. His older children are a bit fatter than he is, so I hope you can give me some good advice.

Created by
Updated on Mar 30, 2020

nutrition Corner

Answer:
Kindly go through this blog which can help you in gaining weight for your baby: https://www.parentune.com/parent-blog/12-months-baby-weight-gain-chart/622. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}