குழந்தைகள் பயணம்

என் குழந்தை பேசா வில்லை

0 to 1 years

Created by
Updated on Jul 09, 2019

எனக்கு ஒரு வயது ஆறு மாதம் குழந்தை உள்ளது இன்னும் பேசா வில்லை அப்பா அவ்வா மட்டும் தான் வரும் ஏன்?

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Sep 10, 2019

like using a sing-song voice) can boost your baby's language development

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}