உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

பால் சாிய போகல

1 to 3 years

Created by
Updated on Feb 07, 2019

மூன்று மாத ்குழந்தைக்கு பால் சாிய போகல ௭ன் பன்றது

  • 6
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 14, 2019

I lop

  • Report

| Apr 14, 2019

I lop

  • Report

| Apr 14, 2019

pasiya irugum pothu than viral suck pannuvanga so nalla feed pannunga

  • Report

| Apr 14, 2019

better droper use pannunga

  • Report

| Mar 20, 2019

hi kalyani raja.. my girl also didnt suck properly.. so I m giving milk through baby feeder(sangu).. Dr. also suggest dat

  • Report

| Feb 28, 2019

kai soopurangha always..

  • Report

More Similar Talks

Top உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Top உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}