బిడ్డ సంరక్షణ

చుక్క కూర తినవచ్చా

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 22, 2020

  • 4
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Nov 22, 2020

Hi Banothu pavani ! How are you?

  • Reply
  • Report

| Nov 22, 2020

Hi Banothu Pavani, అవును మీరు తీసుకోవచ్చు. కానీ తక్కువ మొత్తాన్ని తీసుకోండి. మరియు రాత్రి సమయంలో తినడం మానుకోండి.

  • Reply
  • Report

| Dec 27, 2020

Hi

  • Reply
  • Report

| Dec 27, 2020

I m thinking i m pregnant

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}