బిడ్డ సంరక్షణ

నా బేబీ 2 ఇయర్స్ 7 మంత్స్ తాను ఏ ఫుడ్ కూడా తిన్నాదు healthy ఫుడ్ పెట్టిన వద్దు అని తిన్నదు . తనకు ఆ ఫుడ్ పెట్టాలి

1 to 3 years

Created by
Updated on Jan 22, 2019

Healthy ఫుడ్ చెప్పండి ప్లీస్

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jul 11, 2019

మా బాబుకి 12 నెలలు వీరికి ఏ ఫుడ్డు పెట్టిన తినలేదు న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ పెట్టిన తినడు ఏ ఫుడ్ పెడితే తింటాడు ప్లీజ్ వాడు తినడానికి ఏదో ఒకటి చెప్పండి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏదో ఒకటి చెప్పండి

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}