గర్భం

నా 32 వ వారం జరుగుతోంది మరియు హఠాత్తుగా క్షణం నుండి నా శ్వాస ప్రారంభించారు, నేను ఏమి చేయాలి?

Pregnancy

Created by Mansi Srivastava
Updated on Nov 04, 2018

నా 32 వ వారం జరుగుతోంది మరియు హఠాత్తుగా క్షణం నుండి నా శ్వాస ప్రారంభించారు, నేను ఏమి చేయాలి?

  • Comment
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

More Similar Talks

+ Start a Talk
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator
Top గర్భం Blogs
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}