గర్భం

నా 32 వ వారం జరుగుతోంది మరియు హఠాత్తుగా క్షణం నుండి నా శ్వాస ప్రారంభించారు, నేను ఏమి చేయాలి?

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 04, 2018

నా 32 వ వారం జరుగుతోంది మరియు హఠాత్తుగా క్షణం నుండి నా శ్వాస ప్రారంభించారు, నేను ఏమి చేయాలి?

  • Comment
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}