గర్భం

నేను గర్భం యొక్క 23 వ వారం నడుపుతున్నాను

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 04, 2018

నేను గర్భం యొక్క 23 వ వారం నడుపుతున్నాను, కానీ నేను ఇప్పటివరకు శిశువు ఉద్యమం గురించి తెలియదు. నేను ఏమి చేయాలి, నేను దీని గురించి చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాను.

  • 1
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Aug 02, 2019

don't worry emi kaadu

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Top గర్భం Blogs
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}