గర్భం

బేబీ ఉద్యమం గుర్తించబడలేదు

Pregnancy

Created by
Updated on Nov 03, 2018

నేను గర్భం యొక్క 23 వ వారం నడుపుతున్నాను, కానీ నేను ఇప్పటివరకు శిశువు ఉద్యమం గురించి తెలియదు. నేను ఏమి చేయాలి, నేను దీని గురించి చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాను

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Jan 08, 2020

Hello, I am not sure if this helps.. I ate non veg which highly rich in protein and also very good for baby, not regular but sometimes, leafy veggies also more helpful methi,palak and others. My doc also suggested to have 2 eggs daily but you can have atleast 4 eggs per week.. this will definitely help in babies weight gain.

  • Report

| Jul 05, 2019

I am in 6th month Pls tell me how to increase my weight... Which type food is suitable for weight gain for baby

  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}