పేరెంటింగ్

మా పాపకి 16 నెలలు సరిగ్గా ఫూడ్ టీంస్డం లాడు

1 to 3 years

Created by
Updated on Apr 30, 2022

  • 2
Comments ()
Kindly Login or Register to post a comment.

| Apr 30, 2022

chandra harika hello! Hey! I find this parent blog really interesting. I suggest you have a look too: పాలు మానిపించే సమయంలో పిల్లలకు ఇవ్వవలసిన ఆహారం : 7 - 12 నెలలు https://www.parentune.com/parent-blog/పాలు-మానిపించే-సమయంలో-పిల్లలకు-ఇవ్వవలసిన-ఆహారం-7-12-నెలలు/5411?ptref=sa0l0026n98046b

  • Reply
  • Report

| Apr 30, 2022

Hey! I find this parent blog really interesting. I suggest you have a look too: Weight Gain Foods For Your Toddler https://www.parentune.com/parent-blog/weight-gain-foods-for-your-toddler/1214?ptref=sa0l0026n9800xq chandra harika

  • Reply
  • Report

More Similar Talks

+ Start a Talk
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP

Top పేరెంటింగ్ Blogs

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}